580 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Dòng loa phóng thanh phân vùng JBL CSS-H

X