580 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
X